Kancelaria

Jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku, Cezary Kalinowski działa na obszarze rewiru komorniczego odzwierciedlającego swym obszarem okręg Sądu Rejonowego w Białymstoku, którym jest:

1.powiat białostocki: Miasto i gmina Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów.

2.powiat moniecki: Miasto i gmina Mońki oraz gminy: Knyszyn, Krypno, Jaświły, Jasionówka.

Komornik na wniosek wierzyciela, któremu przysługuje PRAWO WYBORU KOMORNIKA zgodnie z treścią art 8 ust. 5 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji ( Dz. U. Nr 231, poz. 1376 z 2011 roku z późn. zm.), działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Wybór komornika w myśl powołanego art. 8 ust. 5 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji nie może dotyczyć spraw z zakresu egzekucji z nieruchomości, jak również spraw, w których przepisy o egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELA

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem praw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

UWAGA Wierzyciel korzystający z prawa wyboru komornika, we wniosku o wszczęcie egzekucji winien powołać się na wyżej wskazany przepis: art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 797 kpc we wniosku przeprowadzenia egzekucji należy wskazać:

– Świadczenie które ma być spełnione

– Sposób egzekucji.

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Wierzyciel składający wniosek egzekucyjny, poprzez wskazanie sposobów egzekucji ( tj. czy egzekucja ma być prowadzona z wynagrodzenia, rachunków bankowych, ruchomości, wierzytelności, innych praw majątkowych, lub też nieruchomości) oraz posiadanych informacji odnośnie rachunków bankowych, kontrahentów, miejsca położenia ruchomości znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne.

Jeśli wierzyciel nie dysponuje informacjami dotyczącymi majątku dłużnika, w myśl art. 797 zn. 1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za opłatą. W taki wypadku Komornik wykorzysta we własnym zakresie dostęp do baz danych, jak również dokona czynności w miejscu siedziby (zamieszkania) dłużnika celem ustalenia jego majątku, dochodów, czy też wierzytelności.

Strony postępowania egzekucyjnego zgodnie z art.136 k.p.c. obowiązane są do zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do stron pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.